Обработката на лични данни

Основно резюме

Компанията SP Venture, s.r.o. обработва Вашите лични данни, тъй като е необходимо за изпълнение на договора с Вас за продажба на стоки (или за изпълнение на мерки, предприети преди сключването на такъв договор), и допълнително обработва Вашите лични данни, които са необходими за изпълнението на публичните задължения на това дружество.


1. Самоличност и данни за контакт на администратора

1.1. Администраторът на вашите лични данни е търговското дружество SP Venture, s.r.o., със седалище Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Прага 3), 130 00 Прага, идентификационен номер: 24677108, регистрирано в търговския регистър, воден в Общинския съд в гр. Прага, раздел C, вписване 165362 (наричан по-долу „администратор“).
1.2. Данните за контакт на администратора са както следва: адрес за доставка SP Venture, Průmyslova 1515/14, 10200 Прага, имейл адрес info@zivada.bg.
1.3. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на личните данни.

2. Правно основание за обработка на лични данни

2.1. Правното основание за обработката на вашите лични данни е фактът, че:
2.1.1. тази обработка е необходима за изпълнението на договора между вас и администратора или за изпълнението на мерки от администратора преди сключването на такъв договор по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни) (наричана по-долу до като „наредба“);
2.1.2. тази обработка е необходима за изпълнението на законови задължения, които се прилагат към администратора, по смисъла на член 6, параграф 1, буква в) регламент, по-специално изпълнението на задълженията, наложени на администраторите от общо обвързващи правни разпоредби, по-специално Закон № 235 /2004 Сборник на законите , относно данъка върху добавената стойност, с измененията, Закон № 586/1992 Сборник на законите, относно данъците върху доходите, с измененията, и Закон № 563/1991 Сборник на законите, относно счетоводството, с измененията;
2.1.3. тази обработка е необходима за целите на легитимните интереси на администратора, по-специално защитата на собствеността по смисъла на член 6, параграф 1 буква f) регламент; и
2.1.4. sсубектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели по смисъла на чл.6, ал.1, буква а) регламент..

3. Цел на обработването на личните данни

3.1.

Цел на обработката Категория лични данни
Изпълнение на договора между клиента и администратора, доставка на стоки, разрешаване на правата от отговорност за дефекти, изпълнение на мерки от администратора преди сключването на договора, изпълнение на законови задължения на администратора Име, фамилия, адрес за фактуриране, адрес за доставка
Регистрация и участие в програмата за лоялни клиенти, изпращане на рекламни съобщения Имейл адрес, телефонен номер
Защита на собствеността Записи от камерата


3.2. Няма автоматично индивидуално вземане на решения от администратора по смисъла на чл.22 от Регламента.

4. Срок на съхранение на личните данни

4.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на действие на правата и задълженията по договора и за периода, необходим за целите на архивирането съгласно съответните общо обвързващи правни разпоредби, но не по-дълго от периода, определен от общо обвързващи правни разпоредби.
4.2. Личните данни, обработвани въз основа на съгласието на субекта на данните, се разпореждат след писмено искане от субекта на данните, не по-късно от 1 месец след получаване на такова искане.
4.3. По принцип Вашите лични данни се изтриват не по-късно от един месец след отпадане на целта или правното основание за тяхното обработване.

5. Други получатели на лични данни

5.1. Други получатели на вашите лични данни ще бъдат спедиторски компании и други лица, участващи в доставката на стоки или извършването на плащания въз основа на договора за покупка, както и лица, предоставящи на администратора технически услуги, свързани с работата на електронния магазин, включително работа със софтуер и съхранение на данни.
5.2. Получатели на Вашите лични данни, обработвани за целите на изпълнение на задължения, произтичащи от правни разпоредби, могат също да бъдат органи на финансовата администрация или други съответни органи в случаите, когато администраторите налагат общо обвързващи правни разпоредби.
5.3. Администраторът не възнамерява да прехвърля вашите лични данни в трета държава (държава извън ЕС) или международна организация.
5.4. Личните данни се предават на следните спедиторски компании с цел доставка на поръчаните от Вас стоки:
a) Česká pošta, s.p., със седалище в Прага 1, Politických vězňů 909/4, пощенски код 225 99, идентификационен номер: 471 14 983;
б) PPL CZ s.r.o., със седалище K Borovému 99, Jažlovice, пощенски код 251 01, Říčany, идентификационен номер: 251 94 798;
в) DPD s.r.o., със седалище No. 51, пощенски код 391 21 Туровец, идентификационен номер: 065 40 996;
г) Zásilkovna s.r.o., със седалище на адрес Drahobejlova 1019/27, Libeň, пощенски код 190 00, Прага 9, идентификационен номер: 284 08 306.

6. Права на субекта на данните

6.1. При условията, посочени в регламента, имате право да поискате от администратора достъп до Вашите лични данни, право да коригирате или изтриете Вашите лични данни, или да ограничите обработването им, право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни и правото на преносимост на вашите лични данни.
6.2. Ако смятате, че обработването на вашите лични данни е в нарушение или в нарушение на регламента, имате, наред с други неща, правото да подадете жалба до надзорния орган.
6.3. Не сте длъжни да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, като без предоставяне на Вашите лични данни не е възможно сключването на договора или изпълнението му от страна на администратора.

7. Законни интереси на администратора

7.1. Дали ли сте съгласие на администратора да изпраща търговски съобщения до вас съгласно разпоредбите на § 7, ал. 2 от Закона за някои услуги на информационното общество или сте били клиент на администратора по смисъла на разпоредбите на § 7 , параграф 3 от Закона за някои услуги на информационното общество и в същото време По време на събирането на Вашите лични данни администраторът Ви е предоставил възможност ясно, ясно, безплатно и по прост начин да изразите несъгласието си с използването на Вашите електронни данни за контакт за изпращане на търговски съобщения.
7.2. Когато изпраща бизнес съобщения, администраторът спазва общо обвързващите правни разпоредби, по-специално разпоредбите на раздел 7 от Закона за някои услуги на информационното общество.
7.3. Точка 47 от съображението на регламента гласи, наред с други неща, че „обработването на лични данни за целите на директния маркетинг може да се счита за обработване, извършвано по причини от легитимен интерес“.
7.4. Администраторът прецени дали е възможно да обработва Вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения, както и извърши необходимия тест за пропорционалност, като съпостави интересите на Вашата защита с интересите на администратора. Администраторът е стигнал до заключението, че по отношение на вашето предварително съгласие за изпращане на търговски съобщения или предварителното изпълнение на предпоставките, посочени в § 7, параграф 3 от Закона за някои услуги на информационното общество, както и по отношение на факта, че можете по всяко време да откажете да изпращате търговски съобщения до Ваше лице, не изглежда, че Вашите интереси или основни права и свободи, изискващи защита на личните данни, предоставени доброволно от Вас, имат предимство пред легитимните интереси на администратора при изпращане на търговски съобщения.
7.5. С оглед на гореизложеното, както и с оглед на факта, че разумно бихте могли да очаквате обработването на Вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения, администраторът счита, че правното основание за обработване на Вашите лични данни с цел изпращане на търговски съобщения до вас е администратор на легитимен интерес

Защита на личните данни

Компанията SP Venture, s.r.o., оператор на онлайн магазина www.zivada.bg, съхранява и обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни № 101/2000 Сборник на законите. С измененията. Фирмата е регистрирана в Службата за защита на личните данни под регистрационен номер 00077436

Ние защитаваме вашите данни

Ние използваме всички данни, получени от клиенти, изключително за вътрешни нужди на компанията и не ги предоставяме на трети страни. Изключение правят превозвачите, на които ще предоставим минимално необходимите данни, които се използват за безпроблемната доставка на поръчката.

Администраторът е възприел подходяща организационна и техническа сигурност на личните данни, съответстваща на технологичната зрялост на наличните средства, които осигуряват максимална степен на защита на предоставените от Вас лични данни, както при тяхното събиране, така и при прехвърлянето на лични данни към получатели.

Ние съхраняваме данни на сървъри, които са наша собственост и се намират в помещенията на нашата компания. Освен това сървърите не са свързани към публична интернет мрежа, за да се предотврати неразрешеното им придобиване от трета страна.


Социални мрежи

Нашият сайт и нашите мобилни приложения може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Моля, обърнете внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, съхранението, споделянето или предоставянето на данни и информация от такива трети страни. Ако предоставите информация на сайтове на трети страни, ще се прилагат правилата за поверителност и условията за обслужване на тези сайтове. Преди да предоставите лична информация, препоръчваме ви първо да прочетете политиките за поверителност на уебсайтовете, които сте посетили.


Възможност за изтриване на лични данни

Ако се интересувате от изтриване на всички лични данни, които сте ни предоставили, моля, свържете се с нас на info@zivada.cz или на телефон 226236226 с информация относно изтриването на лични данни. Ще изтрием тези данни незабавно.


Отписване от изпращане на новини по имейл (бюлетин)

Във всеки бюлетин изпращаме и връзка за автоматично отписване в долния колонтитул, където можете да се отпишете. Можете също така да изпратите заявка на нашия имейл info@zivada.bg с информация относно изтриването на вашия имейл адрес.


Въпросник на Pazaruvaj - Проверен от клиенти

Ние определяме вашето удовлетворение от покупката чрез имейл въпросници като част от програмата Проверено от клиенти, в която е включен нашият електронен магазин. Ние ви ги изпращаме всеки път, когато правите покупка от нас, ако по смисъла на § 7, параграф 3 от Закон № 480/2004 Сборник на законите относно някои услуги на информационното общество, не отказвате изпращането им. Ние обработваме лични данни за целите на изпращане на въпросници като част от програмата Проверено от клиенти въз основа на нашия легитимен интерес, който се състои в това да установим вашето удовлетворение от покупката ви от нас. За изпращане на въпросници, оценка на вашите отзиви и анализиране на нашата пазарна позиция, ние използваме процесор, който е оператор на портала Pazaruvaj.com; за тези цели може да предадем информация за закупените стоки и вашия имейл адрес. При изпращане на въпросници по имейл вашите лични данни не се предават на трета страна за собствени цели. Можете да възразите срещу изпращането на имейл въпросници като част от програмата Customer Verified по всяко време, като се откажете от допълнителни въпросници, като използвате връзката в имейла с въпросника. В случай на Ваше възражение, няма да Ви изпратим повече въпросника.

 

Грижим се за вашата поверителност

Този онлайн магазин съхранява бисквитки, които помагат за правилното му функциониране. Като използвате нашите услуги, вие се съгласявате с тяхното използване.

Позволете всичкоПодробни настройки