Бизнес условия

Уводни разпоредби

 1. Тези правила и условия (наричани по-долу „Общи условия“ или просто „Правила и условия“) се регулират в съответствие с § 1751, параграф 1 от Закон № 89/2012 Сборник на законите, Граждански кодекс, както е изменен ( наричан по-долу "граждански кодекс" или "o. z.") взаимни права и задължения на договарящите се страни, произтичащи във връзка със или въз основа на договора за покупко-продажба, сключен между продавача, посочен по-долу, и купувача чрез онлайн магазина http://www.zivada.bg/.
 2. 2. Продавачът и операторът на онлайн магазина http://www.zivada.bg/ е търговската компания SP Venture a.s., фирмен номер: 246 77 108, регистриран офис в Прага, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, пощенски код 130 00, регистриран в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, секция C, вмъкване 165362 (наричан по-долу и „Продавач“).
 3. Онлайн магазинът (наричан по-долу също "Интернет магазин" или просто "Eshop") се управлява от Продавача на уебсайт, разположен на интернет адрес http://www.zivada.bg/ (наричан по-долу " Уебсайт“), а именно през интерфейса на Уебсайта (наричан по-долу „Уеб интерфейс на магазина“).
 4. Условието за извършване на поръчка на уебсайта (и последващо сключване на договор за покупка) е съгласието на купувача с настоящите Общи условия, които са неразделна част от офертата на Продавача за сключване на договор за покупка, като купувачът винаги разполага с възможност да се запознае с настоящите Общи условия преди да изпрати своята поръчка. С изпращането на поръчката на купувача до Продавача чрез уебсайта, купувачът изрично потвърждава, че е прочел тези Общи условия и че изрично се съгласява с тези Общи условия. Тези Общи условия са част от договора за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача.
 5. Продавачът може да променя и допълва текста на Общите условия. Въпреки това, тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникващи през периода на действие на предишната версия на Общите условия.

Определение и тълкуване на термини

 1. токите са движими вещи, които се предлагат за покупка в Електронния магазин. Стоките в менюто на Eshop винаги са обозначени с наименованието си, като обикновено са изобразени и на снимка, която е илюстративна и не винаги отчита всички варианти, предлагани от Eshop. След това към всеки Продукт се прикачва кратък информативен текст за предлагания Продукт в съответния раздел (достъпен чрез щракване върху съответния Продукт), а тук също се прикачва информация за други предлагани варианти на дадения Продукт, ако този друг вариант се предлага. Стоките се предлагат във варианти - в наличност, за доставка веднага или до няколко дни за доставка или като не наличност в момента.
 2. Купувачът е физическо или юридическо лице, което прави поръчка на Стоки през Интернет магазина и сключва с Продавача договор за покупко-продажба, чийто предмет е доставка на Стоки. Купувачът може да бъде потребител или предприемач.
 3. Договор за покупко-продажба е договор, сключен между Продавача и Купувача чрез Интернет магазина или чрез използване на други средства за комуникация от разстояние, чийто предмет е доставка на Стоки срещу покупната цена. Въз основа на Договора за покупко-продажба Продавачът се задължава да достави на Купувача избраните Стоки - предмет на продажбата и ще му позволи да придобие правото на собственост върху тази Стока (предмет на продажба), а Купувачът се задължава да поеме Стоките (предмет на продажбата) и заплащат покупната цена за тях на Продавача.
 4. Потребител е всяко лице, което извън обхвата на своята стопанска дейност или самостоятелно упражняване на професията си сключва договор за покупко-продажба с предприемач или работи с него по друг начин.
 5. Предприемач е Купувач, който при сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба действа като част от своята стопанска или друга стопанска дейност или като част от самостоятелното упражняване на професията си. je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. Покупната цена е паричната сума, която е плащането за продажба на Стоките и която е посочена в офертата на Интернет магазина за Стоките, включително ДДС, в момента на сключване на Договора за покупка. В случай на промяна в правните разпоредби, уреждащи размера на данъка върху добавената стойност в междинния период, започващ от датата на изпращане или по телефона на поръчката от Купувача и накрая в деня на облагаемото изпълнение съгласно Договора за покупка, страните по договора се задължават да отразят промяната в размера на ДДС съгласно разпоредбите за данък върху добавената стойност, действащи към датата на облагаемото изпълнение в Договора за покупка. Всяко увеличение на ДДС се заплаща от Купувача.
 7. Разходите за доставка са паричната сума, която представлява плащането за изпращане на Стоките (транспорт, пощенски разходи, опаковка) до мястото на изпълнение, в размер, посочен в актуалния ценоразпис за Разходи за доставка. В случай на отказ от Договора за покупка, Купувачът поема разходите по връщането на Стоките на Продавача.

Данни за Продавача

Търговско дружество SP Venture a.s. Фирмен номер: 24677108; ДДС номер: CZ24677108
седалище в Прага, Прага 3, Vinohrady, Luxemburgská 1496/8, пощенски код 130 00
регистрирано в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел C, вписване 165362
номер на сметка и банкова връзка: 772277077/5500, съхранявана в Raiffeisenbank a.s.
Продавачът е платец на ДДС.

Данни за контакт на Продавача
Бизнес адрес и адрес за доставка: Průmyslova 1515/14, 10200 Prague Hostivař
Работно време: понеделник – петък: 8.00 - 17.00 часа.
Отговорно лице: Dominika Mašínová
имейл: info@zivada.bg

Продавачът обикновено отговаря на имейли в рамките на 24 часа, но не повече от три работни дни.

Главна информацияe

 1. Разходите за използване на дистанционни средства за комуникация (напр. телефон, интернет и др.) за подаване на поръчка са нормални, в зависимост от тарифата на телекомуникационните услуги и други доставчици на тези услуги, които Купувачът използва. Тези разходи се покриват от Купувача. Купувачът изрично се съгласява с използването на средства за дистанционна комуникация. Продавачът не начислява никакви такси за използване на дистанционна комуникация.
 2. Договорът за покупко-продажба се сключва на чешки език или също на друг език, ако е разбираем за купувача и продавача, като страните по договора трябва изрично да се споразумеят за този език, различен от чешки. Подробна информация за отделните технически стъпки, водещи до сключването на Договора за покупка, е описана подробно по-долу в настоящите Общи условия и по-нататък на Уебсайта при поръчка на самите Стоки.
 3. Предоставената от Продавача информация за стоките и покупните цени е обвързваща, с изключение на очевидна грешка. Покупните цени са представени с включени всички данъци (напр. ДДС) и такси, с изключение на разходите за доставка на Стоките.
 4. Приемането на оферта с изменение или изменение не представлява приемане на офертата.
 5. Потвърждението на съдържанието на договора, сключен в различна от писмената форма, което показва отклонения от действително уговореното съдържание на договора, няма правни последици.
 6. Приемането на непоискано изпълнение от Купувача не означава приемане на офертата.
 7. Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн; при техническа повреда най-късно до 48 часа..

Договор за покупка, поръчка на стоки

 1. Оферта за сключване на Договор за покупка означава оферта за Стоки, публикувана на уебсайта на посочената Покупна цена. Предлагането на Стоките се прави в зависимост от изчерпването на наличността на Стоките или загубата на способността на Продавача да изпълни.
 2. Надлежно попълнена и изпратена през Уебсайта или направена по телефона поръчка на Купувача е обвързващо предложение за сключване на Договор за покупко-продажба с Продавача, а Купувачът е обвързан от своето предложение за сключване на Договор за покупко-продажба за срок от 30 дни от изпращане на поръчката. Ако поръчката на Купувача е изпратена до Продавача с допълнение или отклонение, това не е правилна поръчка и Продавачът не е обвързан от такава поръчка, но въпреки това може изрично да я приеме.
 3. Продавачът незабавно потвърждава получаването на поръчката в съответствие с § 1827, параграф 1 от Гражданския кодекс чрез електронна поща на имейл адреса, посочен от Купувача в поръчката, като това потвърждение не е приемане на предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Самият Договор за покупко-продажба се сключва с приемане на предложението за сключване на Договора за покупко-продажба от Продавача, като за приемане се счита изпращането на Стоката - предмет на продажба от Продавача на Купувача или приемането на Стока - предмет на продажба от Купувача при лично вземане или при изрично приемане на предложението за сключване на Договора за покупка от Продавача по имейл или телефон. Разпоредбите на настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за покупка. Потребителят има право да се откаже от поръчката, т.е. да оттегли предложението си за сключване на Договора за покупка, без санкции до момента на изпращане на Стоката от Продавача. Потребителят е длъжен да уведоми Продавача за това по имейл или по телефона.
 4. Данните, въведени от Купувача по време на поръчката, могат да бъдат променяни по всяко време преди нейното изпращане. Докато попълва поръчката, Купувачът винаги може да се върне една стъпка назад и да промени някоя от въведените данни. Преди да изпрати поръчката, Купувачът може да провери отново всички въведени данни и при необходимост да ги коригира, като се върне съответния брой стъпки до неправилно въведените данни и ги коригира.
 5. В случай на изчерпване на наличността на Стоките или загуба на работоспособността на Продавача, Продавачът има право да откаже поръчката на Купувача, за което Купувачът ще бъде информиран в рамките на 3 работни дни.

Анулиране на поръчката и отказ от договора за покупка

 1. Купувачът има право да анулира поръчката за Стоката, т.е. да оттегли предложението си за сключване на Договора за покупка, без санкции до момента на изпращане на Стоката от Продавача.
 2. Потребителят има право да се откаже от Договора за покупка без да посочва причина в срок от 14 дни от датата на приемане на Стоката; при Договор за покупка, чийто предмет са няколко вида Стоки или доставка на няколко части, от датата на приемане на последната доставка на Стоките; в случай на Договор за покупка, чийто предмет е регулярна многократна доставка на стоки, от датата на приемане на първата доставка на Стоки. Не е възможно да се откажете от договора без да посочите причина, ако стоката вече е частично изразходвана. Също така не е възможно да се откаже от договора за стоки, чието естество го изключва, особено поради хигиенни причини (напр. червила, кремове, шампоани, четки за грим, четки за зъби, епилатори, самобръсначки и др.).
 3. Отказът от Договора за покупка се изпраща или доставя от Потребителя на Продавача в рамките на 14 дни. Потребителят не е длъжен да посочва причината за отказ от Договора за покупка.
 4. Потребителят може да използва приложения примерен формуляр за отказ от Договора за покупка, но не е негово задължение да го направи. Тук Потребителят може да изтегли и попълни формуляра за отказ от Договора за покупка. За спазване на крайния срок за отказ от Договора за покупка е достатъчно да изпратите отказа от Договора за покупка преди изтичането на съответния срок.
 5. Продавачът се задължава да върне на Потребителя покупната цена, съответстваща изцяло на цената на Стоката и заплатените разходи за нейната доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали в резултат на избрания начин на доставка, който е различен от най-евтиния стандартен метод на доставка, предложен от Продавача) в рамките на 14 дни след отказ от Договора за покупка, по същия начин, по който е приел плащането от Потребителя. Ако Продавачът предложи няколко варианта в рамките на определен начин на доставка на Стоките, той е длъжен да замени най-евтиния от тях на Потребителя. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача комплектовани (не с наложен платеж). Препоръчваме да върнете стоките в оригиналната им опаковка, без признаци на износване или повреда, винаги добре опаковани за транспорт. Разходите по връщането на Стоката се поемат от Потребителя. Ако върнатата стока е не комплектована, повредена или видимо захабена, продавачът може да поиска обезщетение. Продавачът има право едностранно да прихване претенцията за заплащане на щети, причинени на стоката, с претенцията на купувача за връщане на покупната цена.
 6. В случай на отказ от Договора за покупка, Продавачът не е длъжен да върне получените средства на Потребителя, преди Потребителят да му предаде Стоката или да докаже, че Стоката е изпратена на Продавача.

 7. Потребителят трябва да изпрати стоките обратно на Продавача на адрес Прага - Hostivař, Průmyslova 1515/14, пощенски код 102 00 или да ги достави лично на Продавача на този адрес без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от дата на оттегляне от Договора за покупка. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати Стоката обратно на Продавача преди изтичането на 14 дни.
 8. Формулярът за отказ от Договора за покупка е достъпен тук.
 9. В съответствие с § 1837 от Гражданския кодекс потребителят не може да се откаже от договора:
  • предоставянето на услуги, ако те са били изпълнени с неговото предварително изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ от договора и предприемачът е информирал потребителя преди сключването на договора, че в такъв случай той няма право да се откаже от Договорът;
  • доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независимо от волята на предприемача, и които могат да възникнат по време на периода на отказ;
  • доставка на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени само след тридесет дни и чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независимо от волята на предприемача;
  • за доставка на стоки, които са модифицирани според желанията на потребителя или за негово лице;
  • за доставка на бързо развалящи се стоки, както и стоки, които след доставката са безвъзвратно смесени с други стоки;
  • за ремонт или поддръжка, извършени на място, посочено от потребителя по негово желание; това обаче не важи в случай на последващо извършване на различни от заявените ремонти или доставка на различни от заявените резервни части;
  • за доставка на стока в затворена опаковка, която потребителят е извадил от опаковката и поради хигиенни причини не е възможно връщането й;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания;
  • настаняване, транспорт, хранене или ползване на свободно време, ако предприемачът предоставя тези услуги в рамките на посочения период;
  • сключен въз основа на публичен търг по реда на закона, който урежда публичните търгове, или
  • доставката на цифрово съдържание, ако то не е било доставено на физически носител и е било доставено с предварителното изрично съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отказ и предприемачът е информирал потребителя преди сключването на договора, че в такъв случай той прави нямат право да се откажат от договора.
 10. Ако Потребителят посочи специално желание или друга заявка в забележката към поръчката, Продавачът си запазва правото да се откаже от Договора за покупка по всяко време до момента на предаване на поръчаната Стока на Потребителя.
 11. В случай на липса на Стоки, за които Договорът за покупка вече е сключен, Продавачът има право да се оттегли от настоящия Договор за покупка без неоправдано забавяне, не по-късно от пет (5) работни дни от сключването на покупката. Споразумение и да уведоми Купувача за този факт.
 12. Потребителят няма право да се откаже от Договора за покупка, без да посочва причина, ако Стоката вече е частично консумирана, в този случай зависи от преценката на Продавача дали такова оттегляне от Договора за покупка ще бъде прието и той ще приложи процедурата, посочена в параграф 15 от настоящите Общи условия.
 13. Също така не е възможно да се откажете от Договора за покупка на стоки, чието естество изключва това, по-специално Стоки в затворена опаковка, които Потребителят е извадил от опаковката и поради хигиенни причини не могат да бъдат върнати (напр. червила, кремове, спирали, шампоани, балсами, четки за грим, декоративна козметика, козметика за тяло и др.). Ако върнатите Стоки са повредени поради нарушение на задълженията на Купувача, Продавачът има право да предяви иск срещу Купувача за обезщетение за намалението на стойността на Стоките и да го причисли към върнатата Покупна цена.
 14. В случай на връщане на неопаковани, тествани или по друг начин износени Стоки от Купувача и това връщане е прието от Продавача, Продавачът има право да поиска обезщетение за намалението на стойността на Стоките и да го приспадне върнатата покупна цена. В този случай Продавачът връща на Купувача само част от Покупната цена, като взема предвид стойността на върнатите Стоки. Точната сума на покупната цена, която ще бъде върната на купувача, се преценява индивидуално (необходимо е да се знае, че за много парфюми техният външен вид е съществена част от тяхната стойност и тяхното влошаване възниква, например, чрез премахване на капаците на пулверизатора, декоративни елементи на бутилки или други подобни компоненти, които причиняват, че тази стока не може да се характеризира като неносена.Върнатата част от покупната цена в този случай зависи от степента на нейното износване и обикновено се основава на горния преглед:

Състояние на стоките

Върната част от покупната цена

Нови, неизползвани, неопаковани стоки

100% покупна цена

Без опаковка, тестван - липсват до 5 мл

70% Изкупна цена

Разопакован, тестван - липсват до 20% от обема

50% Изкупна цена

 

Горепосочените части от покупните цени са само ориентировъчни и няма законово право на връщането им.

Доставка на стоки и условия на плащане

 1. Разходите за доставка, избрани от Купувача в поръчката, се поемат от Купувача.
 2. Продавачът ще достави Стоките на Купувача комплектовани, обикновено в рамките на 1 ден от потвърждението на поръчката, освен ако не е посочен различен период за доставка за отделните Стоки на Уебсайта. Купувачът е длъжен да приеме и заплати стоката.
 3. Всички пратки, които Купувачът поема, трябва да бъдат прегледани в присъствието на шофьор превозвач, за да се увери, че опаковката не е повредена или незалепена, както и че оригиналните ленти и стикери на производителя не са изрязани. При нарушение е необходимо пратката да се разопакова незабавно и да се провери комплектността на съдържанието и броя на доставените Стоки. В случай на констатирана повреда на Стоката или непълнота на пратката, на място трябва да бъде написан протокол за щета за естеството и степента на щетата или списък на Стоките, които липсват в пратката, или поради естеството на повредата, пратката трябва да бъде отказана и върната на превозвача, като се посочи причината в товарителницата.
 4. Собствеността върху Стоките преминава към Купувача в момента на приемане на Стоките, като се предполага пълно плащане на Покупната цена. Рискът от повреда на вещите преминава върху Купувача при приемане на Стоките.
 5. За всяка поръчка се издава данъчен документ. Данъчният документ с всички подробности се изпраща на имейл адреса, посочен от Купувача в поръчката, в деня след получаване на пратката.
 6. Информация за начините на доставка и цените е предоставена тук.
 7. Информация за приеманите методи на плащане е предоставена тук.

Права и задължения от дефектно изпълнение, Отговорност за качество при получаване на стоките и процедура за рекламации

Права и задължения от неизпълнение по принцип

 1. Правото на Купувача от дефектно изпълнение се основава на дефект, който Стоките имат, когато рискът от повреда преминава върху Купувача, дори ако това стане очевидно едва по-късно. Правото на купувача се установява и от по-късно възникнал недостатък, причинен от нарушение на задължението на продавача.
 2. Ако Стоките имат дефект и ако този дефект може да бъде отстранен, Купувачът може да изиска или ремонт или довършване на това, което липсва, или разумна отстъпка от Покупната цена. Ако дефектът не може да бъде отстранен и ако Стоките не могат да се използват правилно поради този дефект, Купувачът може или да се оттегли от Договора за покупка, или да поиска разумна отстъпка от Покупната цена. Купувачът също така има право на възстановяване на разходите, направени при упражняването на това право.
 3. Стоката е дефектна, ако не е предадена от Продавача на Купувача в уговореното количество, качество и дизайн. Ако качеството и изпълнението не са договорени, Продавачът ще изпълни с качество и изпълнение, подходящи за целта, видно от Договора за покупка.
 4. При определяне на качеството или дизайна според договорената мостра или модел, качеството или дизайнът на Стоката трябва да съответства на мостра или модел. Ако качеството или дизайнът, посочени в Договора за покупка, и мостра или дизайн се различават, решението ще бъде в Договора за покупка. Ако Договорът за покупка и мостра определят качеството или дизайна по различен начин, но не в противоречие, Стоките трябва да съответстват на Договора за покупка и мостра или оригинал. Друго изпълнение също се счита за дефект. За дефект се считат и недостатъци в документите, необходими за използването на Стоката.
 5. Купувачът е длъжен да прегледа Стоките при получаване на Стоките, а ако това не е възможно, без неоправдано забавяне след получаване на Стоките.
 6. Ако дефектното изпълнение е съществено нарушение на Договора за покупка, потребителят има право на:
  • за отстраняване на дефекта чрез доставка на нови Стоки без дефекти или липсващи Стоки,
  • за отстраняване на дефекта чрез ремонт на Стоката,
  • с разумна отстъпка от покупната цена на Стоките, или
  • да се откаже от Договора за покупка.
 7. Купувачът уведомява Продавача кое право е избрал, при уведомяване за дефекта или без неоправдано забавяне след уведомяването за дефекта. Направеният избор не може да бъде променян от Купувача без съгласието на Продавача; това не важи, ако Купувачът поиска ремонт на дефект, който се окаже непоправим. Ако Продавачът не отстрани дефектите в рамките на разумен период от време или уведоми Купувача, че няма да отстрани дефектите, Купувачът може да поиска разумна отстъпка от Покупната цена, вместо да отстрани дефекта, или може да се оттегли от Покупката споразумение. Ако Купувачът не избере своевременно своето право, произтичащо от съществено нарушение на Договора за покупка, той има правата, както ако това е несъществено нарушение на Договора за покупка.
 8. Ако дефектното изпълнение представлява незначително нарушение на Договора за покупка, Купувачът има право да поиска отстраняване на дефекта или разумна отстъпка от Покупната цена.
 9. Докато Купувачът не упражни правото на отстъпка от покупната цена или не се оттегли от Договора за покупка в случай на незначително нарушение на Договора за покупка, Продавачът може да достави това, което липсва или да отстрани правния дефект. Други дефекти могат да бъдат отстранени от Продавача по негов избор чрез ремонт на Стоките или чрез доставка на нови Стоки; изборът не трябва да причинява неразумни разходи на Купувача.
 10. Ако Продавачът не отстрани дефекта в Стоката навреме или откаже да отстрани дефекта в Стоката, Купувачът може да поиска отстъпка от Покупната цена или да се откаже от Договора за покупка. Направеният избор не може да бъде променян от Купувача без съгласието на Продавача. Когато Продавачът достави нови Стоки на Купувача, Купувачът връща Стоките, първоначално доставени на Продавача за негова сметка.
 11. Купувачът не може да се оттегли от Договора за покупка, нито да изисква доставка на нови Стоки, ако не може да върне Стоките в състоянието, в което ги е получил. това не важи
  • ако е настъпила промяна в състоянието в резултат на проверка с цел откриване на дефект на Стоката,
  • ако Купувачът е използвал Стоката преди да бъде открит дефектът,
  • ако Купувачът не е причинил невъзможността за връщане на Стоките в непроменено състояние с действие или бездействие, или
  • ако Купувачът е продал Стоките преди откриването на дефекта, ако ги е използвал или е променил Стоките по време на нормална употреба; ако това се е случило само частично, Купувачът ще върне на Продавача това, което все още може да върне, и ще даде обезщетение на Продавача до сумата, в която се е възползвал от използването на артикула.
 12. Ако Купувачът не съобщи своевременно за дефект в Стоката, той губи правото да се откаже от Договора за покупка.
 13. Купувачът няма права от дефектно изпълнение, ако това е дефект на Стоката, който е трябвало да знае с обичайната грижа при сключване на Договора за покупка.li>
 14. При продадени употребявани Стоки, Продавачът не носи отговорност за дефекти, съответстващи на степента на предишна употреба или износване. За Стоки, продадени на по-ниска цена, Продавачът не носи отговорност за дефекта, за който е договорена по-ниската цена. Вместо право на замяна, Купувачът има право на разумна отстъпка в тези случаи.

Отговорност за качество при приемане на Стоките

 1. Продавачът носи отговорност пред Потребителя, че Стоките нямат дефекти при получаване. По-специално, Продавачът е отговорен пред Потребителя, че към момента, в който Потребителят е поел Стоките:
  • Стоките имат свойствата, за които страните са се договорили, а при липса на такова споразумение, такива свойства, които Продавачът или производителят са описали или които Потребителят е очаквал по отношение на естеството на Стоките и въз основа на извършената от тях реклама,
  • Стоките са подходящи за целите, които Продавачът заявява за тяхното използване или за които обикновено се използват Стоки от този тип,
  • Стоките отговарят по качество или дизайн на договорената мостра или модел, ако качеството или дизайнът са определени според договорената мостра или модел,
  • е Стоката в съответното количество, мярка или тегло и
  • Стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.
 2. Ако дефектът стане явен в рамките на шест месеца от получаването на Стоките, се счита, че Стоките вече са били дефектни при получаване.
 3. Потребителят има право да упражни правото си от дефект, възникнал в Стоките в рамките на 24 месеца от получаването.
 4. Гаранцията за качество при получаване на Стоката не важи за следните случаи:
  • Стоките са били повредени от неправилно или непрофесионално боравене,
  • Стоките са повредени от природни елементи,
  • Стоките са повредени от нормалното износване и
  • Стоките са използвани извън предназначението им.
 5. Ако периодът, през който Стоките могат да се използват, е посочен върху продадените Стоки, върху тяхната опаковка, в инструкциите, приложени към Стоките или в реклама в съответствие с други правни разпоредби, се прилагат разпоредбите относно гаранцията за качество. Горното не важи:
  • за Стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект, за който е договорена по-ниска цена,
  • за износването на Стоките, причинено от обичайната им употреба,
  • в случай на употребявани Стоки, дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, които Стоките са имали, когато са поети от Потребителя, или
  • ако това следва от естеството на стоките.
 6. Ако Потребителят поиска това, Продавачът ще му потвърди в писмен вид обхвата и продължителността на задълженията в случай на дефектно изпълнение. Продавачът има задължение за дефектно изпълнение най-малко до степента, в която продължават задълженията на производителя за дефектно изпълнение. В потвърждението той ще посочи също името, адреса и идентификационната си информация, както и друга информация, необходима за установяване на самоличността му. При необходимост Продавачът обяснява в потвърждението разбираемо съдържанието, обхвата, условията и продължителността на своята отговорност, както и начина, по който могат да бъдат упражнени произтичащите от нея права. В потвърждението Продавачът също така заявява, че други права на Потребителя, които са свързани с покупката на Стоката, не са засегнати. Неизпълнението на тези задължения не засяга валидността на потвърждението.
 7. Ако Стоките нямат свойствата, както е посочено по-горе (по-специално, Стоките нямат свойствата, за които страните са се договорили, и при липса на такова споразумение, такива свойства, които Продавачът или производителят са описали или които Потребителят е очаквал с оглед на естеството на Стоките и въз основа на реклами, извършени от тях; Стоките не са подходящи за целта, която Продавачът заявява за тяхната употреба или за която обикновено се използват Стоки от този тип; Стоките не отговарят на качеството или дизайна на договорената мостра или модел, ако качеството или дизайнът са определени според договорената мостра или модел, Стоката не е в подходящото количество, мярка или тегло и стоката не отговаря на изискванията на правните разпоредби) Потребителят може също така да поиска доставка на нови Стоки без дефекти, ако това не е неразумно поради естеството на дефекта, ако дефектът засяга само части от Стоките, Потребителят може да поиска само замяна на част; ако това не е възможно, той може да се оттегли от Договора за покупка. Въпреки това, ако това е непропорционално поради естеството на въпроса, особено ако дефектът може да бъде отстранен без ненужно забавяне, Потребителят има право дефектът да бъде отстранен безплатно.
 8. Потребителят има право на доставка на нови Стоки или замяна на част дори в случай на отстраним дефект, ако не може да използва правилно Стоките поради повторна поява на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти. В такъв случай Потребителят има право да се откаже от Договора за покупка.
 9. Ако Потребителят не се откаже от Договора за покупка или не упражни правото си на доставка на нова Стока без дефекти, на замяна на нейния компонент или на ремонт на Стоката, той може да поиска разумна отстъпка. Потребителят има право на разумна отстъпка, дори ако Продавачът не може да му достави нови Стоки без дефекти, да замени част от тях или да ремонтира Стоките, както и в случай, че Продавачът не потърси коригиращи действия в разумен срок или че търсенето на коригиращи действия би причинило значителни затруднения на Потребителя.
 10. Правото на дефектно изпълнение не принадлежи на Потребителя, ако Потребителят е знаел преди да поеме Стоката, че Стоката има дефект, или ако Потребителят сам е причинил дефекта.
 11. Ако Стоките имат дефект, за който Продавачът носи отговорност, ако Стоките се продават на по-ниска цена или са използвани Стоки, Потребителят има право на разумна отстъпка вместо правото на замяна на Стоките.
 12. Продавачът не предоставя на Купувача, който е предприемач, гаранция за качество при приемане на стоките, освен ако това е изрично договорено между страните по договора. В такъв случай отговорността на Продавача за дефекти в Стоките се урежда от Гражданския кодекс.

Процедура за рекламации

 1. Купувачът е длъжен да подаде рекламация (с посочване на дефекти) на Стоките до Продавача без неоправдано забавяне след откриване на липсата (дефекта) на Стоките, като изпрати съответния формуляр на горепосочения адрес на мястото на дейност на Продавача. (SP Venture, Průmyslova 1515/14, 10200 Прага) и в същото време Купувачът предоставя своите данни за контакт, описание на дефекта и искане за начина на разглеждане на рекламацията. Формулярът за оплакване може да изтеглите от тук.
 2. Купувачът е длъжен да информира Продавача за правото, което е избрал при уведомяване за дефекта, или без неоправдано забавяне след уведомяване за дефекта. Промяна на избора без съгласието на продавача е възможна само ако купувачът е поискал отстраняване на дефект, който се е оказал непоправим. Ако Купувачът не избере своевременно правото си от съществено нарушение на Договора за покупка, той има същите права, както в случай на несъществено нарушение на Договора за покупка. Купувачът е длъжен да докаже закупуването на Стоките (за предпочитане с доказателство за покупка).
 3. Продавачът е длъжен да издаде писмено потвърждение на Купувача кога Купувачът е упражнил правото си на неизпълнение, незабавно, не по-късно от два работни дни от деня на упражняване на правото на неизпълнение, каквото е съдържанието на жалба и какъв метод за разглеждане на жалбата иска Купувачът; допълнително потвърждение за датата и метода на разглеждане на жалбата, включително всяко потвърждение за ремонта и неговата продължителност, или писмена обосновка за отхвърлянето на жалбата. Моментът на упражняване на правото от недостатъчно изпълнение е моментът, в който Продавачът е узнал за рекламацията. През цялото работно време при Продавача присъства упълномощено лице за разглеждане на рекламации.
 4. Срокът за разглеждане на рекламация започва да тече от предаването/доставянето на Стоката на Продавача. Стоките трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка по време на транспортиране, за да се избегнат повреди, да бъдат чисти и пълни. Продавачът или упълномощено от него лице се произнася по рекламацията незабавно, а при сложни случаи до три работни дни. В този срок не се включва подходящото за вида продукт време за експертна оценка на дефекта. Продавачът ще информира Купувача за необходимостта от професионална оценка. Рекламацията, включително отстраняването на дефекта, ще бъде разгледана без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на подаване на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се договорят за по-дълъг срок. Пропускането на този срок се счита за съществено нарушение на договора. Условието за течането на тези периоди е Купувачът да предостави на Продавача необходимото съдействие, необходимо за разглеждане на рекламацията, т.е. по-специално да позволи на Продавача да прегледа стоките, предмет на рекламация и Купувачът да докаже покупката на Стоките. , за предпочитане с доказателство за покупка, и че Купувачът се оплаква от дефекта на Стоката, за който се оплаква, и казва на Продавача какъв метод на рекламация изисква. Ако Продавачът откаже да отстрани дефекта в Стоката, Купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената или да се откаже от Договора за покупка. Ако Купувачът основателно обвини Продавача в дефект на Стоката, срокът за предявяване на права от дефектно изпълнение или гаранционният срок не тече до момента на уреждане на рекламацията или до момента, в който Купувачът е бил длъжен да вземе Стоката . Ако Стоките или част от тях се заменят, отговорността на Продавача ще се прилага, както при покупка на нови Стоки или част от тях. Продавачът ще уведоми Купувача за обработката на рекламацията писмено и по начин, който ще бъде договорен при предявяване на рекламацията (напр. по пощата, имейл, SMS съобщение). В случай, че се касае за основателна рекламация, Купувачът има право на обезщетение за целенасочено направените разходи, свързани с рекламацията на Стоката.
 5. Пратки със Стоки, от които не е ясно защо са изпратени до Продавача, ще бъдат върнати на подателя за негова сметка.

Отстъпки и купони за отстъпка

 1. Защитата на личните данни на Купувача е предвидена от Закон № 101/2000 Сборник на законите, относно защитата на личните данни, както е изменен (наричан по-нататък и „Закон за защита на личните данни“ или „Зззнлд“ ). Продавачът обработва лични данни за Купувача изключително с цел изпълнение на права и задължения по Договора за покупка. Продавачът е регистриран под регистрационен номер 00077436 в Службата за защита на личните данни. Продавачът има право на друга обработка на личните данни на Купувача само със съгласието на Купувача. Купувачът има право да бъде информиран какви данни за него се обработват, има право да промени, допълни или изрази несъгласие с обработването им.
 2. С изпращането на поръчката Купувачът се съгласява личните данни, които са посочени в поръчката за Стока, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани, съгласно Закона за защита на личните данни в автоматизираната база данни на Продавача като администратор, или обработващ , с когото Продавачът сключва договор, за взаимна комуникация, включително комуникация по електронен път, свързана с договорните отношения между Купувача и Продавача и, ако той не избере друга възможност, също и за бизнес и маркетингови цели на Продавача, т.е. изпращане на търговски съобщения до Купувача по електронен път в съответствие със Закон № 480/2004 Сборник на законите. относно определени услуги на информационното общество, в текста на по-късните разпоредби.
 3. Продавачът обработва следните данни на Купувача: собствено име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, адрес. Горепосочените данни се обработват с цел обработка на поръчките на Купувача, направени през Интернет и извършване на търговия на едро и дребно, създаване на база данни за клиенти, доставчици, превозвачи и бизнес партньори.
 4. Купувачът потвърждава, че е длъжен да предостави личните си данни (при регистрация, в потребителския си акаунт, при извършване на поръчка) коректно и вярно и че е длъжен да информира Продавача без неоправдано забавяне за промяна в личните си данни . Купувачът има право да проверява и променя личните си данни по имейл, писмено или в профила си.
 5. Купувачът декларира, че дава съгласието си за всички горепосочени данни и е запознат с правата си съгласно разпоредбите на § 11, § 12 и § 21 от ЗОУ, както и че всички предоставени от него лични данни са точни и верни.
 6. Освен на лицата, транспортиращи Стоките, лични данни няма да бъдат прехвърляни от Продавача на трети лица без предварителното съгласие на Купувача. Тези лица (превозвачи) са (i) търговското дружество Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., със седалище в Říčany u Prahy, Modletice 135, пощенски код 251 01, ID на компанията: 613 29 266, (ii) търговското дружество PPL CZ s.r.o., със седалище в Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, пощенски код 251 01, идентификационен номер: 251 94 798, (iii) Česká pošta, s.p., със седалище в Прага 1, Politických věňů 909/4, пощенски код 225 99, Фирмен идентификационен номер: 471 14 983, (iv) търговско дружество Geis Parcel CZ s.r.o., със седалище Zemská 211/I, пощенски код 337 01, Ejpovice, област Rokycany, идентификационен номер: 630 77 051, ( v) търговско дружество IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o., със седалище Praha 8, Pobřežní 18/16, пощенски код 186 00, ID: 257 22 174, (vi) General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., със седалище Průmyslova 5619/1, пощенски код 586 01 Jihlava , ID: 260 87 961 и (vii) Zásilkovna s.r.o. дружество, със седалище Ocelářská 392/9, Libeň, пощенски код 190 00, Прага 9, ID: 284 08 306. Целта, за която горепосочените лица обработват лични данни, е доставката на пратки до Купувача. С изпращането на поръчката купувачът се съгласява с прехвърлянето на лични данни на горепосочените лица. Личните данни ще бъдат обработвани в електронен вид по автоматизиран начин или в печатен вид по неавтоматизиран начин. Съгласието за обработка на лични данни се предоставя доброволно от Купувача на Продавача за неопределен период от време и може да бъде оттеглено по всяко време безплатно, по имейл или писмено. Купувачът също така има право да оттегли съгласието си за изпращане на търговски съобщения, безплатно по имейл или писмено. В случай, че Купувачът смята, че Продавачът или обработващият обработва личните му данни в нарушение на защитата на личния и личен живот на Купувача или в нарушение на закона, особено ако личните данни са неточни по отношение на целта на обработката им, може:
  • поискайте обяснение от Продавача или обработващия,
  • да изиска от Продавача или обработващия да премахне така създаденото състояние.

Ако Купувачът поиска информация относно обработката на личните му данни, Продавачът е длъжен да му предостави тази информация. Продавачът има право да поиска разумно заплащане, което не надвишава разходите, необходими за предоставяне на информацията за предоставяне на информация по предходното изречение.

 1. Продавачът има право да обработва личните данни на Купувача и за целите на разрешаване на спорове, уреждане на претенции или възстановяване на вземания, произтичащи от сключения Договор за покупка или за целите на изпълнение на други задължения, предвидени в съответните правни разпоредби.
 2. Продавачът декларира, че е в състояние в достатъчна степен технически и организационно да осигури защитата на личните данни по време на обработването.
 3. Ние съхраняваме данните, които ни предоставяте, само за времето, необходимо за целите на обработката им. След изпълнение на целта, за която се обработват данните, както и след оттегляне на съгласието на Купувача за обработването им, те се премахват от нашата база данни, не по-късно от 1 месец след отпадане на причината за обработването им или когато въпросното съгласие ще бъдат отменени.
 4. Купувачът също така се съгласява да запазва т.нар. бисквитки на своя компютър. Ако е възможно да се направи покупка на уебсайта и да се изпълнят задълженията на Продавача по Договора за покупка, без така наречените бисквитки да се съхраняват на компютъра на Купувача, Купувачът може да оттегли съгласието си в съответствие с предходното изречение по всяко време.

Накрая, Купувачът се съгласява да изпраща информация, свързана със Стоките, услугите или бизнеса на Продавача, на имейл адреса на Купувача.

Заключителни разпоредби

 1. Сключеният Договор за покупка ще се съхранява при Продавача по такъв начин, че Продавачът да може да го изпълни правилно, а Купувачът да може да го поиска, за срок от една година от датата на изпращане на поръчката.
 2. Въпросите, които не са уредени тук, се уреждат от Закон 89/2012 Сборник на законите., Гражданския кодекс и съответните му разпоредби, след това Закон 634/1992 Сборник на законите, относно защитата на потребителите и други правни разпоредби, изменени от по-късни законови разпоредби.
 3. Продавачът и Купувачът се задължават да разрешават всички спорове предимно по взаимно съгласие, въз основа на взаимно споразумение между Купувача и Продавача. Извънсъдебното разглеждане на жалби на Купувачи се предоставя от Продавача чрез електронен адрес: info@zivada.bg Продавачът ще изпрати информация относно разглеждането на жалбата на потребителя на електронния адрес на Купувача. В случай, че спорът между Продавача и Купувача не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, компетентните за разрешаване на тези спорове са общите съдилища.
 4. Купувачът, който е Потребител, има право на извънсъдебно разрешаване на потребителски спор от Договора за покупко-продажба или от договора за предоставяне на услуги. Органът, упълномощен да провежда извънсъдебно разрешаване на спорове, е Чешката търговска инспекция. Повече информация можете да намерите на уебсайта www.coi.cz.
 5. Извънсъдебното разрешаване на потребителски спор се инициира изключително по искане на Потребителя и само ако спорът не може да бъде разрешен директно с Продавача. Предложението може да бъде подадено не по-късно от една година от деня, в който Потребителят е упражнил правото си, предмет на спора, с Продавача за първи път..
 6. Потребителят има право да инициира извънсъдебно разрешаване на спор онлайн чрез платформата за ODR, достъпна на уебсайта ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. По отношение на Потребителя Продавачът не е обвързан от никакви кодекси на поведение по смисъла на разпоредбите на § 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за търговия. Търговската проверка се извършва от съответната търговска служба в рамките на нейната юрисдикция. Службата за защита на личните данни контролира областта на защита на личните данни. Чешката търговска инспекция, в определена степен, контролира, наред с други неща, спазването на Закон № 634/1992 Сборник на законите, за защита на потребителите, както е изменен. В случай, че Договорът за покупка е сключен между Продавача и Предприемача (т.е. Предприемача в съответствие с разпоредбите на § 420 и следващите от Гражданския кодекс), този договор и свързаните с него правоотношения се уреждат от съответните разпоредбите на Гражданския кодекс, по-специално от разпоредбите на § 2079 и следващите. Така че не и от съответните разпоредби, отнасящи се изключително до сключването на потребителски договори.
 8. Всички договорни отношения се уреждат от правната система на Чешката република.
 9. Тези Правила и условия влизат в сила на 1 януари. 2021 г

 

Грижим се за вашата поверителност

Този онлайн магазин съхранява бисквитки, които помагат за правилното му функциониране. Като използвате нашите услуги, вие се съгласявате с тяхното използване.

Позволете всичкоПодробни настройки